Beheerscomité

 • Team Foto 1
  Patricia Lanssiers
  Algemeen directeur
  T 02 669 41 01
  M 0475 31 97 69

  T 02 669 41 01
  M 0475 31 97 69

  Patricia Lanssiers

  Algemeen directeur
  Op 1 januari 2019 nam Patricia Lanssiers officieel de functie van algemeen directeur van GIBBIS over, na een overgangsperiode met het vorige team.

  Ze is titularis van een Master in de Farmaceutische Wetenschappen van de Université Libre de Bruxelles en heeft gedurende ruim dertig jaar verschillende nationale en internationale leidinggevende posities bekleed in innovatieve farmaceutische bedrijven, onder meer als Managing Director van Eli Lilly in België, Portugal en Nederland.

  De rode draad doorheen haar carrière is haar passie voor de gezondheidszorg en meer bepaald het welzijn van de patiënt.

  De Vrije Universiteit Brussel heeft haar de titel van University Medical Campus fellow verleend. Ze bekleedt niet-uitvoerende mandaten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde en bij United Fund for Belgium.

  Directieassistente: Catherine Cancio
 • Team Foto 2
  Christian Dejaer
  Directeur, coördinator groep geestelijke Gezondheidszorg a.i., coördinator groep Rustoorden en andere zorginstellingen en- diensten
  T 02 669 41 02
  M 0473 76 88 81

  T 02 669 41 02
  M 0473 76 88 81

  Christian Dejaer

  Directeur, coördinator groep geestelijke Gezondheidszorg a.i., coördinator groep Rustoorden en andere zorginstellingen en- diensten
  Als licentiaat in de ziekenhuiswetenschappen na zijn studies van gegradueerde verpleegkundige, en aggregaat hoger secundair onderwijs in de ziekenhuiswetenschappen, heeft Christian Dejaer gedurende 3 jaar de functie van adjunct-directeur van een algemeen Brussels ziekenhuis uitgeoefend vooraleer aan de slag te gaan bij CBI in 1990 en er directeur te worden in 1992.

  Hij is van oorsprong en in zijn hart een echte Brusselaar en heeft een jarenlange ervaring in gezondheidssector en hij oefent verscheidene mandaten uit voor GIBBIS, voornamelijk in de Brusselse instanties voor gezondheid en hulp en in deze van de non-profit ondernemingen te Brussel.

  Hij is tevens voorzitter van de raad van bestuur van de vzw CeBIm die twee non-profit rustoorden beheert en hij is bestuurder van de Brusselse scholen die met name opleidingen geven in de verpleegkunde.

  Christian Dejaer is sinds de oprichting van de vzw directeur bij GIBBIS. Hij treedt op als coördinator a.i. van de groep Geestelijke gezondheid en van de groep Rustoorden, Rust- en
  Verzorgingstehuizen.
 • Team Foto 3
  Marjorie Gobert
  Secretaris-generaal, verantwoordelijke voor communicatie
  T 02 669 41 04
  M 0478 28 13 74

  T 02 669 41 04
  M 0478 28 13 74

  Marjorie Gobert

  Secretaris-generaal, verantwoordelijke voor communicatie
  Marjorie Gobert is Secretaris-generaal bij GIBBIS. Ze is bedrijfsjuriste sinds 2002, licentiaat in de rechten aan de ULB (1998) en titularis van een diploma van bijkomende studies in criminologie aan de KUL (1999). Na een eerste beroepservaring aan de balie van Brussel, werd ze juridisch adviseur en ziekenhuis-ombudsvrouw bij een groot Brussels ziekenhuis (2000-2005). Daarna ging ze in 2005 naar de farmaceutische sector en pharma.be, waar ze juridisch adviseur en secretaris-generaal was tot in 2014. Daarna ging ze aan de slag bij de federatie (eerst VPZB, daarna GIBBIS).

  Door haar beroepspraktijk heeft ze zich gespecialiseerd in het algemeen gezondheidsrecht en meer bepaald in ziekenhuismateries zoals de erkenning, accreditatie, relaties tussen artsen en beheerders, overheidsopdrachten, enz. Ze heeft zich ook gespecialiseerd in sociale kwesties. Zij neemt verschillende mandaten waar binnen de Brusselse of Federale gezondheidsinstellingen of commissies.

  Sinds 1 januari 2017 is Marjorie Gobert de coördinatrice van het juridisch team en sociale betrekkingen. Ze is ook de Communicatieverantwoordelijke (pers) en Secretaris van de raad van bestuur van de vzw GIBBIS.
 • Team Foto 4
  Dieter Goemaere
  Directeur algemene Ziekenhuizen - Chief economist
  T 02 669 41 03
  M 0477 24 91 61

  T 02 669 41 03
  M 0477 24 91 61

  Dieter Goemaere

  Directeur algemene Ziekenhuizen - Chief economist
  Dieter Goemaere is gediplomeerd in handelswetenschappen. Hij vervoegde het VPZBteam in 2005. Van 2013 tot 2019 verdeelde hij zijn tijd tussen de federatie en zijn functie als hoofd van de financiële afdeling van het ziekenhuis SILVA medical. Hij houdt zich bezig met ziekenhuisaangelegenheden in de brede zin en heeft zich gespecialiseerd in de verschillende financieringssystemen van de zorginstellingen, in het bijzonder het Budget van Financiële Middelen (BFM), de investeringen en de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Hij wordt in de sector erkend als een van de beste specialisten in het BFM.

  Hij bekleedt verschillende mandaten in de Brusselse en federale gezondheidsinstellingen en -commissies, waaronder die van Voorzitter van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg bij de GGC.

  Sinds 1 januari 2017 is Dieter Goemaere Coördinator van de groep Algemene Ziekenhuizen en van het team economisten van de vzw GIBBIS.

Adviseurs-experts

 • Team Foto 5
  Mathilde Coëffé
  Adviseur-expert, juriste
  T 02 669 41 10
  M 0498 31 52 35

  T 02 669 41 10
  M 0498 31 52 35

  Mathilde Coëffé

  Adviseur-expert, juriste
  In september 2018 heeft Mathilde Coëffé het team van GIBBIS vervoegd als adviseur expert - juriste. Aan de Université Catholique van Rijsel in Frankrijk (2006) heeft ze haar masteropleiding in de rechten behaald, ze is eveneens licentiaat in de rechten aan de VUB (2009) en is titularis van een diploma gespecialiseerde studies in het ziekenhuisbeheer aan de Ecole de Santé publique van de UCL (2007). Na een eerste beroepservaring als onderzoeksassistente aan de Ecole de Santé publique van de UCL gedurende twee jaar, is Mathilde advocaat geweest bij de Balie van Brussel en heeft ze bijna 10 jaar gewerkt bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Alzo heeft ze zich in deze materie gespecialiseerd en meer in het bijzonder in het ziekenhuisrecht.
  Mathilde houdt zich bezig met materies die verbonden zijn met het gezondheidsrecht in de brede zin van het woord (ziekenhuisrecht, rechten van de patiënt, uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, normen en erkenningen, eGezondheid, …) maar eveneens met de domeinen van het recht die een impact hebben op onze leden (overheidsopdrachten, wet op de vzw’s, BTW-wetgeving, privacy, ...).
 • Team Foto 6
  Aurélie Debouny
  Adviseur-expert, juriste
  T 02 669 41 09
  M 0472 78 05 65

  T 02 669 41 09
  M 0472 78 05 65

  Aurélie Debouny

  Adviseur-expert, juriste
  Aurélie Debouny heeft in 2011 een master in het recht behaald aan de UCL en in 2012 een « master-na-master in het sociaal recht » aan de VUB. Ze houdt zich voornamelijk bezig met de sociale dossiers (verdediging, vertegenwoordiging, advies, ...) maar volgt tevens andere materies zoals geneeskunst, elektronische archivering, rechten van de patiënt, enz. Ze oefent verschillende mandaten uit, met name in het PC330. Ze is sinds februari 2015 lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen.

  Sinds 1 januari 2017 is Aurélie Debouny Adviseur-expert, juriste van de VZW GIBBIS.
 • Team Foto 7
  Saïda Haddi
  Adviseur-expert, economist
  T 02 669 41 07
  M 0484 86 42 55

  T 02 669 41 07
  M 0484 86 42 55

  Saïda Haddi

  Adviseur-expert, economist
  Saïda Haddi heeft het team van GIBBIS in februari 2017 vervoegd. Na een Graduaat in de boekhouding (1996), heeft ze haar vorming aangevuld met een Master in de beheerswetenschappen met specialisatie (2015). Ze heeft gedurende 8 jaar gewerkt in een Brussels psychiatrisch ziekenhuis als boekhouder en coördinator van de financiële diensten. Ze legt zich meer in het bijzonder toe op de financiering van de psychiatrische ziekenhuizen, de rustoorden en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, en op de financiering van de infrastructuren van acute ziekenhuizen.
 • Team Foto 8
  Jean-Didier Ryckaert
  Adviseur-expert, economist
  T +32 (0)2 669 41 06
  M +32 (0) 495 21 65 31

  T +32 (0)2 669 41 06
  M +32 (0) 495 21 65 31

  Jean-Didier Ryckaert

  Adviseur-expert, economist
  In december 2020 heeft Jean-Didier Ryckaert het team van GIBBIS vervoegd als adviseur-expert econoom. In 2016 behaalde hij een master in de bestuurskunde aan de UCL (Leuven), waarna hij nog een diploma behaalde in management aan de ICHEC Brussels Management School in 2018 en een master in management van gezondheids- en zorginstellingen (MMISS) aan de Solvay Brussels School in 2019. Hij begon z’n carrière als beleidsadviseur en werkte daarna bijna 3 jaar als beheerscontroleur binnen de Cliniques universitaires Saint-Luc.
 • Team Foto 9
  Marion Vossen
  Adviseur-expert, sociale betrekkingen
  T +32 (0)2 669 41 08
  M +32 (0) 472 87 16 62

  T +32 (0)2 669 41 08
  M +32 (0) 472 87 16 62

  Marion Vossen

  Adviseur-expert, sociale betrekkingen
  Marion Vossen studeerde politieke wetenschappen aan de Facultés universitaires Saint-Louis. Na haar bachelor, behaalde ze een master internationale betrekkingen aan de UCL (2014).

  Haar eerste werkervaring deed ze op als medewerkster van de studiedienst binnen de Federatie van de socialistische mutualiteit van Brabant (FSMB), daarna werd ze adviseur bij Femarbel, de federatie van de private rusthuizen.

  Sinds novembre 2020 is Marion Vossen Adviseur-expert sociale betrekkingen van de VZW GIBBIS.
 • Team Foto 10
  Bérénice della Faille
  Adviseur sociale betrekkingen

  Bérénice della Faille

  Adviseur sociale betrekkingen
  Vanaf 02/11/2021 vervoegt Bérénice della Faille het GIBBIS-team voor een deeltijdse betrekking van bepaalde duur, als adviseur sociale betrekkingen binnen het juridisch team sociale betrekkingen. Hiervoor heeft Bérénice meerdere jaren gewerkt voor de Europaziekenhuizen, onder meer als HR Business Partner.

Secretariaat

 • Team Foto 11
  Catherine Cancio
  Directieassistente
  T 02 669 41 11

  T 02 669 41 11

  Catherine Cancio

  Directieassistente
  Na in juni 1991 haar bacheloropleiding als directieassistente te hebben afgerond, startte Catherine haar carrière in januari 1992 binnen de federatie (eerst VPZB, daarna GIBBIS). Als directiemedewerkster is zij de onmisbare contactpersoon voor de leden; ze waakt over het goed functioneren van GIBBIS en over de algemene organisatie (boekhouding, beheer van de VZW, administratieve opvolging van de statutaire organen). Ze ondersteunt eveneens de collega’s in hun dagelijkse taken.
 • Team Foto 12
  Céline Dubois
  Administratieve medewerkster
  T 02 669 41 14

  T 02 669 41 14

  Céline Dubois

  Administratieve medewerkster
  In december 2020 heeft Céline het team van GIBBIS vervoegt als vertaalster en administratieve medewerkster. Na haar studies in de Romaanse filologie en in het conferentietolken, werkte Céline als vertaalster, tolk en administratieve kracht voor verschillende bedrijven in de openbare en privésector. Haar hoofdtaak bij GIBBIS is het ondersteunen van de collega’s in hun dagelijkse taken (vertaling, projectondersteuning, administratieve backoffice, enz.).

GECO-werknemers

Het team van GIBBIS telt tevens ook 10 arbeiders en 2 bediendes die aangeworven zijn op basis van een overeenkomst tussen GIBBIS en ACTIRIS met een status van gesubsidieerde contractuelen (GECO). Zij staan voltijds in voor onderhouds- of secretariaatstaken bij verschillende leden van GIBBIS.

GIBBIS team 2021


Team

GIBBIS beschikt over een dynamisch team van tweetalige experts.

De thema’s en projecten die de medewerkers van GIBBIS behandelen kunnen zowel een juridische, economische als financiële dimensie hebben. Nu eens werken ze individueel, dan weer is het nuttig om de zaken multidisciplinair aan te pakken.

Sommige medewerkers bekleden deeltijds directiefuncties bij instellingen die lid zijn van GIBBIS. Daardoor kunnen ze nog beter rekening houden met wat er zich in het werkveld afspeelt en zo hun expertise aan te scherpen.


GIBBIS